Privacyverklaring

1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene informatie

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze verklaring inzake gegevensbescherming die onder deze tekst wordt vermeld.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de beheerder van de website. U kunt zijn contactgegevens vinden in de afdruk van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld door u die aan ons door te geven. Het kan bijvoorbeeld gaan om gegevens die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de pagina-oproep). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website betreedt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos is. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht om de rectificatie of annulering van deze gegevens te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres voor deze en andere vragen over de bescherming van gegevens. Bovendien heeft u het recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U heeft ook het recht om, onder bepaalde omstandigheden, te verzoeken om beperking van uw persoonlijke gegevens. Details hierover vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming onder "Recht op beperking van de verwerking".

Analyse-instrumenten en -instrumenten van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u herleidbaar.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Voor gedetailleerde informatie over deze tools en uw opt-out keuzes, zie de volgende privacyverklaring.

2. Organiserend

Externe Hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (hoster). De persoonlijke informatie die op deze website wordt verzameld, wordt opgeslagen op de servers van de host. Dit kunnen IP-adressen, contactaanvragen, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, contactgegevens, namen, namen, toegang tot webpagina's en andere gegevens zijn die via een website worden gegenereerd.

De gastheer wordt ingezet voor de uitvoering van de overeenkomst met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 liter DSGVO) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van onze online diensten door een professionele aanbieder (art. 6 lid 1 liter DSGVO).

Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om aan zijn verplichtingen te voldoen en om onze instructies met betrekking tot deze gegevens op te volgen.

Sluiting van een contract voor orderverwerking

Om te garanderen dat de verwerking in overeenstemming met de voorschriften inzake gegevensbescherming wordt uitgevoerd, hebben wij met onze hoster een overeenkomst voor de verwerking van de bestelling gesloten.

3. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In deze verklaring inzake gegevensbescherming wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en voor welk doel wij deze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. communicatie per e-mail) kwetsbaarheden in de beveiliging kan opleveren. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Toelichting bij de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Landelijk Hotel Gasthof Schütte
Eggenpad 2
57392 Schmallenberg

Telefoon: 02975 82-0
E-mail: info@gasthof-schuette.de

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerking is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor is een informele kennisgeving per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking wordt uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

Recht om in bijzondere gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens en tegen directe reclame (artikel 21 van het DSGVO)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING GEBASEERD IS OP KUNST. 6 ABS. 1 LIT. E OF F DSGVO, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR HET OPSTELLEN VAN PROFIELEN OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING IS TE VINDEN IN DEZE VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING. INDIEN U BEZWAAR AANTEKENT, ZULLEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET MEER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN WAARDIG ZIJN EN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF DE VERWERKING DIENT OM RECHTSVORDERINGEN IN TE STELLEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 LID 1 DSGVO).

INDIEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VOOR DIRECTE RECLAME WORDEN VERWERKT, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS IN HET KADER VAN DERGELIJKE RECLAME; DIT GELDT OOK VOOR DE PROFILERING, VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAME (BEZWAAR CONFORM ART. 21 LID 2 DSGVO).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op het DSGVO hebben de betrokkenen het recht om beroep in te stellen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats, werkplaats of vermoedelijke plaats van de inbreuk hebben. Het recht van beroep laat andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden onverlet.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij met uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, in een gemeenschappelijk, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde partij over te dragen. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon vraagt, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als beheerder van de site stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" naar "https://" en aan het slotje in uw browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, schrapping en rectificatie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst en ontvanger van de gegevens en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres voor deze en andere vragen over deze en andere persoonlijke gegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het impressum staat vermeld. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Gedurende de duur van het onderzoek heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze heeft plaatsgevonden, kunt u verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in plaats van deze te verwijderen.
  • Als wij uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt voor de uitoefening, verdediging of het indienen van juridische claims, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen in plaats van ze te verwijderen.
  • Indien u bezwaar heeft gemaakt conform art. 21 lid 1 DSGVO, dient u uw belangen af te wegen tegen de onze. Zolang nog niet duidelijk is wiens belangen de overhand hebben, heeft u het recht te eisen dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - niet worden verwerkt - zonder uw toestemming of om wettelijke rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen, of om redenen van een belangrijk algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Bezwaar tegen reclame-e-mails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. De exploitanten van deze pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen ongevraagde verzending of e-mailing van spam en ander soortgelijk reclamemateriaal.

4. Gegevensverzameling op deze website

Koekjes

Sommige internetpagina's gebruiken zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies maken ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen.

De meeste van de cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer cookies worden geplaatst en alleen in individuele gevallen cookies toestaan, cookies accepteren voor specifieke gevallen of ze in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies activeren wanneer de browser wordt gesloten. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn voor de uitvoering van het elektronische communicatieproces of voor het leveren van bepaalde door u gevraagde functies (bijv. winkelmandje-functie) worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van zijn diensten. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), wordt de verwerking uitsluitend op basis van artikel 6 lid 1 sub a DSGVO uitgevoerd; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring apart behandeld.

Server logbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • Verwijzer URL
  • Hostnaam van de toegang tot de computer
  • Tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden verzameld op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier een aanvraag stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier met inbegrip van de door u verstrekte contactgegevens door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en voor eventuele vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6, lid 1, onder b, DSGVO indien uw aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte aanvragen (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO) indien u hierom verzocht wordt.

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons totdat u om verwijdering, herroeping van uw toestemming voor de opslag of het doel van de opslag van gegevens niet meer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - met name de bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw verzoek, met inbegrip van alle persoonlijke gegevens (naam, verzoek), door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw verzoek. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6, lid 1, onder b, DSGVO indien uw aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO) en/of op onze legitieme belangen (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO), aangezien wij een legitiem belang hebben bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte aanvragen.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor de opslag herroept of het doel van de opslag van gegevens niet meer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder de wettelijke bewaartermijnen - blijven onverminderd van kracht.

5. Plugins en gereedschappen

YouTube met verbeterde gegevensbescherming

Deze website bevat video's van YouTube. De website wordt beheerd door Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken YouTube in de geavanceerde privacymodus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video hebben bekeken. De overdracht van gegevens aan YouTube-partners wordt echter niet noodzakelijkerwijs uitgesloten door de uitgebreide gegevensbescherming. YouTube maakt verbinding met het Google DoubleClick-netwerk, of u nu wel of niet een video bekijkt.

Zodra u een YouTube-video op deze website start, wordt er een verbinding gemaakt met de YouTube-servers. Dit zal de YouTube-server vertellen welke van onze pagina's je hebt bezocht. Als je bent ingelogd op je YouTube-account, kun je YouTube in staat stellen je surfgedrag direct te koppelen aan je persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen op uw YouTube-account.

Daarnaast kan YouTube verschillende cookies op uw apparaat opslaan nadat u een video hebt gestart. YouTube kan deze cookies gebruiken om informatie over bezoekers van deze website te verkrijgen. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de bruikbaarheid te verbeteren en fraude te voorkomen. De cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert.

Indien nodig kunnen na het begin van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingen worden gestart waarover wij geen controle hebben.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), wordt de verwerking uitsluitend op basis van artikel 6 lid 1 sub a DSGVO uitgevoerd; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Voor meer informatie over privacy op YouTube, zie hun privacybeleid op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Web Fonts

Deze pagina maakt gebruik van zogenaamde webfonts van Google voor de uniforme weergave van fonts. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de benodigde webfonts in uw browser cache om teksten en fonts correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Dit stelt Google in staat om te weten dat uw IP-adres is gebruikt om toegang te krijgen tot deze website. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO.

Als uw browser geen webfonts ondersteunt, zal uw computer een standaardlettertype gebruiken.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Google Maps (met toestemming)

Deze website maakt gebruik van de Google Maps kaartenservice via een API. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de privacy van deze website te waarborgen, is Google Maps bij uw eerste bezoek aan deze website uitgeschakeld. Een directe verbinding met de servers van Google wordt alleen tot stand gebracht als u Google Maps zelfstandig activeert (toestemming conform art. 6 lid 1 liter DSGVO). Dit voorkomt dat uw gegevens bij uw eerste bezoek aan de site worden overgedragen aan Google.

Na activering slaat Google Maps uw IP-adres op. Deze wordt dan meestal overgebracht naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht na de activering van Google Maps.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

6. e-handel en betalingsproviders

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover dat nodig is voor de vaststelling, de inhoud of de wijziging van de rechtsverhouding (inventarisgegevens). Dit gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, onder b), van het DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk maakt. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dat nodig is om de gebruiker in staat te stellen gebruik te maken van de dienst of om de gebruiker te factureren.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. De wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Doorgifte van gegevens bij het sluiten van het contract voor diensten en digitale inhoud

Wij geven persoonlijke gegevens alleen aan derden door als dit noodzakelijk is in het kader van de contractafwikkeling, bijvoorbeeld aan de bank die belast is met de verwerking van betalingen.

Een verdere overdracht van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk met de overdracht hebt ingestemd. Uw gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van het DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.

7. Eigen diensten

Omgaan met gegevens van aanvragers

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijvoorbeeld per e-mail, per post of online sollicitatieformulier). Hieronder informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van uw persoonlijke gegevens die tijdens de aanvraagprocedure worden verzameld. Wij verzekeren u dat uw gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Reikwijdte en doel van de gegevensverzameling

Als u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij uw persoonlijke gegevens (zoals contact- en communicatiegegevens, sollicitatiestukken, sollicitaties, aantekeningen bij sollicitatiegesprekken, etc.) voor zover dit noodzakelijk is voor een beslissing over het aangaan van een arbeidsverhouding. De rechtsgrondslag hiervoor is § 26 BDSG-neu naar Duits recht (initiëren van een arbeidsverhouding), artikel 6, lid 1, onder b), DSGVO (algemene contractinitiatie) en - indien u uw toestemming heeft gegeven - artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Uw persoonlijke gegevens worden binnen ons bedrijf alleen doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw aanvraag.

Indien de aanvraag succesvol is, worden de door u verstrekte gegevens opgeslagen in onze gegevensverwerkingssystemen op basis van § 26 BDSG-neu en art. 6 lid 1 letter b DSGVO voor het uitvoeren van de arbeidsverhouding.

Bewaartermijn van de gegevens

Indien wij niet in staat zijn u een aanbod te doen, een aanbod te weigeren of uw sollicitatie in te trekken, behouden wij ons het recht voor om de gegevens die u op basis van onze gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) heeft verstrekt, te bewaren tot maximaal 6 maanden na het einde van de sollicitatieprocedure (afwijzing of intrekking van de sollicitatie). De gegevens worden dan verwijderd en de fysieke applicatiedocumenten worden vernietigd. De opslag dient met name als bewijs in geval van een juridisch geschil. Indien het duidelijk is dat de gegevens na het verstrijken van de termijn van 6 maanden nodig zullen zijn (bijvoorbeeld vanwege een dreigend of hangend juridisch geschil), zullen de gegevens pas worden gewist wanneer het doel voor verdere opslag niet langer van toepassing is.

Langere opslag kan ook plaatsvinden als u daarvoor toestemming heeft gegeven (art. 6 lid 1 lit. DSGVO) of als wettelijke opslagverplichtingen verwijdering van de gegevens verhinderen.